Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020

Chào mừng đến với GalaPhim.Net. Vui lòng đọc các Điều khoản Sử dụng GalaPhim này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có sẵn tại https://galaphim.net/p/privacy.html, cẩn thận vì chúng chi phối quyền truy cập của bạn và việc sử dụng dịch vụ phát video trực tuyến của chúng tôi, cung cấp tuyển chọn các chương trình truyền hình, phim, clip và nội dung âm thanh-video khác (gọi chung là “ Nội dung ”) có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi nằm tại GalaPhim.net và GalaPhim.org (“ Trang web GalaPhim ”), các ứng dụng của chúng tôi (“ Ứng dụng ”) và trình phát của chúng tôi để xem Nội dung (“ Trình phát video ”), ngoài bất kỳ tính năng, công cụ nào khác , các ứng dụng, tài liệu hoặc các dịch vụ khác do GalaPhim cung cấp theo thời gian liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, tuy nhiên được truy cập. Để làm cho các Điều khoản Sử dụng này dễ đọc hơn, Trang web GalaPhim, Ứng dụng, Trình phát video và các dịch vụ của chúng tôi được gọi chung là “ Dịch vụ GalaPhim ” Danh sách các công ty liên kết của chúng tôi (“ Đối tác ”).

Bằng cách truy cập, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của GalaPhim, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Điều quan trọng là bạn phải đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này và bất cứ khi nào chúng tôi cập nhật chúng hoặc bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ GalaPhim. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email [email protected]

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP: BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ GalaPhim NÀO VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý (VỚI NGOẠI LỆ CÓ GIỚI HẠN) ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI THÔNG QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN ĐANG ĐỒNG Ý (VỚI NGOẠI LỆ CÓ GIỚI HẠN) ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI QUA RẮN RẮN RẮN, CÁ NHÂN TRONG TẦM TAY. BẠN VÀ GalaPhim CHỜ ĐỢI QUYỀN MANG LẠI HOẶC THAM GIA HÀNH ĐỘNG TRONG LỚP ĐỂ KẾT NỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP NÓ. VUI LÒNG XEM LẠI KỸMỤC 10 CÓ TIÊU ĐỀ “THỎA THUẬN SẮP XẾP VÀ CHỜ ĐỢI HÀNH ĐỘNG LỚP” DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT CÁC CHI TIẾT VỀ VIỆC SẮP XẾP (BAO GỒM THỦ TỤC CHỌN THAM GIA).

1. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA GalaPhim

GalaPhim có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi trên các Dịch vụ của GalaPhim (có tại https://galaphim.net/p/terms.html). Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên các Dịch vụ của GalaPhim. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ GalaPhim sau khi bất kỳ sửa đổi nào như vậy được đăng lên cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng đã cập nhật, thì, trừ khi được quy định khác trong Phần 10, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của GalaPhim. Bởi vì Dịch vụ GalaPhim đang phát triển theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ GalaPhim, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. GalaPhim cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định được cung cấp trên Dịch vụ của GalaPhim hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả các Dịch vụ của GalaPhim mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm

2. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA GalaPhim

Giới hạn và Hạn chế về Độ tuổi. Các Dịch vụ GalaPhim không hướng đến cũng như không nhằm mục đích để trẻ em dưới 13 tuổi truy cập hoặc sử dụng. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được phép truy cập, sử dụng hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ GalaPhim hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho GalaPhim. Nếu bạn từ 13 tuổi trở lên dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể đăng ký với GalaPhim khi được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn, trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ phải thay mặt bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này . Quyền truy cập vào Nội dung có thể bị hạn chế do phù hợp với lứa tuổi. Việc truy cập Dịch vụ GalaPhim và / hoặc Nội dung từ các lãnh thổ mà GalaPhim không cung cấp Dịch vụ GalaPhim bị cấm.

Đăng ký và Thông tin của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ GalaPhim, bạn sẽ cần tạo một tài khoản (“ Tài khoản ”). Bạn có thể thực hiện việc này bằng địa chỉ email của mình thông qua Trang web hoặc Ứng dụng GalaPhim hoặc sử dụng tài khoản của bạn với một số dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook (mỗi dịch vụ, một “ Tài khoản SNS ”). Nếu bạn chọn tùy chọn Tài khoản SNS, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tạo Tài khoản của bạn bằng cách trích xuất từ ​​Tài khoản SNS của bạn một số thông tin cá nhân nhất định như tên và địa chỉ email và thông tin cá nhân khác mà cài đặt quyền riêng tư của bạn trên Tài khoản SNS cho phép chúng tôi truy cập.

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản của bạn và bạn đồng ý cập nhật thông tin đó để giữ cho nó chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn không làm như vậy, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo mật mật khẩu và thông tin Tài khoản của mình và bạn sẽ không tiết lộ mật khẩu Tài khoản của mình cho bất kỳ ai khác và bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin không chính xác trong thông tin Tài khoản của bạn và tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn, bất kể bạn có biết về chúng hay không.

Giấy phép của bạn. Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, GalaPhim cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp phép lại, để xem và sử dụng Dịch vụ GalaPhim liên quan đến việc bạn được phép sử dụng giấy phép đó, bao gồm cả việc truy cập và xem Nội dung trên cơ sở chỉ phát trực tuyến thông qua Trình phát video, chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại như được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

Nội dung. Nội dung có sẵn để xem được phép trên hoặc thông qua Dịch vụ GalaPhim.

Bạn chỉ có thể truy cập và xem Nội dung với mục đích cá nhân và cho mục đích phi thương mại tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web, dịch vụ dựa trên web nào hoặc các phương tiện khác để xóa, thay đổi, bỏ qua, tránh, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc độc quyền nào khác được đánh dấu trên Nội dung, Dịch vụ GalaPhim hoặc bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc biện pháp kiểm soát truy cập hoặc bảo vệ nội dung khác được liên kết với Dịch vụ GalaPhim hoặc Nội dung, bao gồm cả cơ chế lọc địa lý. Bạn không được sử dụng công nghệ để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung của GalaPhim từ các lãnh thổ mà GalaPhim không có quyền hoặc không cung cấp dịch vụ. Bạn không được trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web nào, hoặc các phương tiện khác sao chép, tải xuống, bắt dòng, tái tạo, nhân bản, lưu trữ, phân phối, cung cấp, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch, phát sóng, thực hiện, hiển thị, bán, truyền hoặc truyền lại các Dịch vụ hoặc Nội dung của GalaPhim trừ khi được GalaPhim cho phép rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được đưa Nội dung vào, hoặc phát trực tuyến hoặc truyền lại Nội dung qua bất kỳ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào hoặc cung cấp nội dung đó qua khung hoặc liên kết nội tuyến trừ khi được GalaPhim cho phép rõ ràng bằng văn bản. Hơn nữa, bạn không được tạo, tạo lại, phân phối hoặc quảng cáo chỉ mục của bất kỳ phần quan trọng nào của Nội dung trừ khi được GalaPhim cho phép. Bạn không được tìm cách phát triển, xây dựng hoặc quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ bằng Dịch vụ GalaPhim hoặc Nội dung, cho dù vì lợi nhuận hay không. Các Dịch vụ và Nội dung của GalaPhim được đề cập trong các hạn chế này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, bố cục, giao diện, công nghệ, biểu trưng, ​​ảnh, tài liệu âm thanh và video cũng như ảnh tĩnh. Ngoài ra, bạn bị nghiêm cấm tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc tài liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ cách nào từ Dịch vụ GalaPhim hoặc Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn dựng phim, ghép ảnh và video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính để bàn, thiệp chúc mừng và hàng hóa, trừ khi được GalaPhim cho phép rõ ràng bằng văn bản. Các điều cấm nêu trên được áp dụng ngay cả khi bạn định tặng miễn phí các tài liệu phái sinh. bạn bị nghiêm cấm tạo ra các tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ cách nào Dịch vụ GalaPhim hoặc Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn dựng phim, kết hợp và video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính để bàn, thiệp chúc mừng và hàng hóa , trừ khi được GalaPhim cho phép rõ ràng bằng văn bản. Các điều cấm nêu trên được áp dụng ngay cả khi bạn định tặng miễn phí các tài liệu phái sinh. bạn bị nghiêm cấm tạo ra các tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ cách nào Dịch vụ GalaPhim hoặc Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn dựng phim, kết hợp và video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính để bàn, thiệp chúc mừng và hàng hóa , trừ khi được GalaPhim cho phép rõ ràng bằng văn bản. Các điều cấm nêu trên được áp dụng ngay cả khi bạn định tặng miễn phí các tài liệu phái sinh.

Trình phát video. Bạn không được sửa đổi, nâng cao, xóa bỏ, can thiệp hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ phần nào của Trình phát video, công nghệ cơ bản của Trình phát video, bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc biện pháp kiểm soát truy cập hoặc bảo vệ nội dung khác được tích hợp vào Trình phát video . Hạn chế này bao gồm, nhưng không giới hạn, vô hiệu hóa, thiết kế ngược, sửa đổi, can thiệp hoặc phá vỡ Trình phát video theo bất kỳ cách nào cho phép người dùng xem Nội dung mà không: (i) hiển thị rõ ràng cả Trình phát video và tất cả các yếu tố xung quanh (bao gồm giao diện người dùng đồ họa, bất kỳ quảng cáo, thông báo bản quyền và nhãn hiệu) của trang web có Trình phát video; và (ii) có toàn quyền truy cập vào tất cả các chức năng của Trình phát video, bao gồm, nhưng không giới hạn,

Các ứng dụng.

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, GalaPhim cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp phép phụ, để tải xuống và cài đặt bản sao của Ứng dụng trên thiết bị điện tử gia dụng (ví dụ: điện thoại di động, máy tính bảng, tivi hoặc máy tính) mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và để chạy một bản sao duy nhất như vậy chỉ cho các mục đích phi thương mại của cá nhân bạn trên thiết bị điện tử tiêu dùng đó.

Bạn không được sao chép Ứng dụng, ngoại trừ việc tạo một bản sao cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, bạn không được: (1) sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng; (2) phân phối, chuyển giao, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn hoặc cho thuê Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào; (3) thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời các Ứng dụng; hoặc (4) cung cấp chức năng của Ứng dụng cho nhiều người dùng thông qua bất kỳ phương tiện nào. GalaPhim bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với các Ứng dụng không được cấp rõ ràng cho bạn theo các Điều khoản Sử dụng này.

Truy cập ứng dụng từ App Store. Các điều khoản sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập hoặc tải xuống từ bất kỳ cửa hàng ứng dụng hoặc nền tảng phân phối nào (như Apple App Store hoặc Google Play) nơi Ứng dụng có thể được cung cấp ngay bây giờ hoặc trong tương lai (mỗi một “ Nhà cung cấp ứng dụng ”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

Các Điều khoản Sử dụng này được ký kết giữa bạn và GalaPhim chứ không phải với Nhà cung cấp Ứng dụng và GalaPhim (không phải Nhà cung cấp Ứng dụng), hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng.

Nhà cung cấp Ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng.

Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà cung cấp ứng dụng và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Nhà cung cấp ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí khác liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ do GalaPhim chịu trách nhiệm duy nhất.

Nhà cung cấp Ứng dụng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (1) khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (2) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (3) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự.

Trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, GalaPhim sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và xử lý mọi khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với mức độ yêu cầu của các Điều khoản Sử dụng này.

Nhà cung cấp ứng dụng và các công ty con của nó là người thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản sử dụng này liên quan đến giấy phép của bạn đối với Ứng dụng và rằng, khi bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng, Nhà cung cấp ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản Sử dụng này liên quan đến giấy phép Ứng dụng của bạn chống lại bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba từ đó.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (1) bạn không ở quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận, hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia hỗ trợ khủng bố; và (2) bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các điều khoản dịch vụ hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng.

Quyền sở hữu. Giữa bạn và GalaPhim, GalaPhim và / hoặc người cấp phép của GalaPhim độc quyền sở hữu, kiểm soát và giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với các Dịch vụ và Nội dung của GalaPhim, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn thừa nhận rằng các Dịch vụ của GalaPhim, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung, được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài. Bạn đồng ý không xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Dịch vụ GalaPhim, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung.

Không có thư rác / thông tin không được yêu cầu. Chúng tôi biết cảm giác khó chịu và khó chịu khi nhận được email hoặc tin nhắn tức thời không mong muốn từ những người bạn không quen biết. Do đó, không ai có thể sử dụng Dịch vụ GalaPhim để cung cấp thông tin cá nhân hoặc thu thập thông tin về người dùng với mục đích gửi, hoặc để tạo điều kiện hoặc khuyến khích việc gửi hàng loạt không được yêu cầu hoặc các hình thức liên lạc khác. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào để ngăn chặn thư rác hoặc hàng loạt không mong muốn hoặc các thông tin liên lạc khác xâm nhập, sử dụng hoặc tồn tại trong máy tính hoặc mạng truyền thông của chúng tôi. Nếu bạn Đăng (như được định nghĩa bên dưới trong phần 4) hoặc gửi thư rác, quảng cáo hoặc các thông tin liên lạc không được yêu cầu khác dưới bất kỳ hình thức nào thông qua các Dịch vụ của GalaPhim, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho GalaPhim và mức độ thiệt hại đó sẽ rất khó đo lường. Như một ước tính hợp lý về tác hại đó, bạn đồng ý trả GalaPhim $ 50 cho mỗi thông tin liên lạc không mong muốn như vậy mà bạn gửi thông qua Dịch vụ GalaPhim.

Tải xuống. Để tham gia vào các Dịch vụ nhất định của GalaPhim hoặc truy cập Nội dung nhất định, bạn có thể được thông báo rằng cần phải tải xuống phần mềm hoặc các tài liệu khác hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trừ khi được cung cấp khác bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung này, chúng theo đây được kết hợp vào các Điều khoản sử dụng này.

Tạm dừng / Ngừng hoạt động. Chúng tôi hy vọng là không, nhưng chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng - tạm thời hoặc vĩnh viễn - một số hoặc tất cả các Dịch vụ của GalaPhim (bao gồm Nội dung và các thiết bị mà Dịch vụ GalaPhim được truy cập), đối với bất kỳ hoặc tất cả người dùng, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn xác nhận rằng GalaPhim có thể làm như vậy theo quyết định riêng của GalaPhim. Bạn cũng đồng ý rằng GalaPhim sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của GalaPhim.

Phí truy cập Internet. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào bạn phải chịu để truy cập internet.

Dịch vụ khách hàng; Tính khả dụng. Nếu chúng tôi có thể giúp bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách truy cập trang web dịch vụ khách hàng của chúng tôi trên GalaPhimtv.com. Bạn thừa nhận rằng đôi khi Dịch vụ GalaPhim có thể không truy cập được hoặc không thể hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) trục trặc thiết bị; (ii) các quy trình bảo trì hoặc sửa chữa định kỳ mà GalaPhim có thể thực hiện theo thời gian; hoặc (iii) các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của GalaPhim hoặc không thể lường trước một cách hợp lý bởi GalaPhim.

3. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Việc sử dụng các Dịch vụ của GalaPhim cũng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của GalaPhim có tạihttps://www.GalaPhimtv.com/static/privacy, được kết hợp vào và là một phần của Điều khoản Sử dụng bằng cách tham chiếu này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung GalaPhim cũng phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. VẬT LIỆU NGƯỜI DÙNG.

Bất kỳ giấy phép nào bạn đã cấp trước đây cho GalaPhim và / hoặc người dùng của GalaPhim đối với các bài đánh giá, nhận xét hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “ Tài liệu Người dùng ”) mà bạn có thể đã xuất bản, truyền tải, gửi hoặc đăng (gọi chung là “ Đăng”) Để Dịch vụ GalaPhim tiếp tục theo Điều khoản Sử dụng này. Hơn nữa, mọi tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu Tài liệu Người dùng hoặc có quyền cấp giấy phép cho Tài liệu Người dùng của bạn mà bạn cấp cho GalaPhim theo đây và rằng việc Đăng Tài liệu Người dùng của bạn không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào, bao gồm quyền riêng tư, quyền công khai và quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực đầy đủ. Ngoài ra, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản tiền bản quyền, phí và các khoản thanh toán khác mà bất kỳ bên nào còn nợ do Tài liệu Người dùng Đăng của bạn. GalaPhim tiếp tục từ chối mọi đảm bảo về tính bảo mật đối với bất kỳ Tài liệu Người dùng nào.

Bài đăng của bên thứ ba. Bạn đồng ý từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có thể có đối với GalaPhim đối với Tài liệu của Người dùng do những người dùng khác cung cấp. Bạn thừa nhận rằng Bài đăng là công khai và GalaPhim không thể đảm bảo tính chính xác hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua các Bài đăng đó; bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và tiết lộ như vậy. GalaPhim không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong Bài đăng, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin đó. GalaPhim nghiêm cấm tiết lộ bất kỳ nội dung hoặc thông tin không phù hợp, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm trên hoặc thông qua các Dịch vụ của GalaPhim.

5. CÁC ĐIỂM ĐẾN LIÊN KẾT VÀ QUẢNG CÁO.

Điểm đến của bên thứ ba. Dịch vụ GalaPhim (bao gồm cả Ứng dụng) có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba hoặc các điểm đến. Bạn sẽ không suy luận hoặc cho rằng GalaPhim xác nhận, vận hành, kiểm soát, chịu trách nhiệm hoặc được kết nối với những trang web, tài nguyên hoặc điểm đến này của bên thứ ba khác, ngay cả khi chúng liên kết đến Dịch vụ của GalaPhim và ngay cả khi những trang web, tài nguyên hoặc điểm đến đó được điều hành bởi một người (bao gồm cả pháp nhân) có liên kết hoặc được kết nối với GalaPhim. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này như một sự tiện lợi và không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web, tài nguyên và điểm đến hoặc liên kết được hiển thị trên các trang web đó. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, tài nguyên và điểm đến nào của bên thứ ba, và giải phóng GalaPhim khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bạn đối với bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác được lưu trữ và phục vụ từ bất kỳ trang web, tài nguyên hoặc điểm đến nào như vậy. Các Điều khoản Sử dụng này không chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, tài nguyên hoặc điểm đến nào khác.

Quảng cáo. GalaPhim không chịu trách nhiệm về các quảng cáo hoặc bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba được đăng trên bất kỳ Dịch vụ nào của GalaPhim, cũng như GalaPhim không chịu trách nhiệm về các sản phẩm hoặc dịch vụ do nhà quảng cáo cung cấp. Bất kỳ giao dịch nào bạn có với các nhà quảng cáo được tìm thấy trong khi sử dụng Dịch vụ GalaPhim là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn đồng ý rằng GalaPhim không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với nhà quảng cáo.

6. THƯƠNG MẠI.

GalaPhim, biểu trưng GalaPhim, www.GalaPhim.tv, www.GalaPhimtv.com và các nhãn hiệu, đồ họa, biểu trưng, ​​chữ viết và âm thanh khác của GalaPhim là thương hiệu, đã đăng ký hoặc cách khác, và thương hiệu của GalaPhim, Inc .. Bạn có thể không sao chép, tải xuống hoặc khai thác bất kỳ nhãn hiệu nào của GalaPhim.

7. PHẢN HỒI.

Chính sách của GalaPhim là không chấp nhận các bài gửi không được yêu cầu, bao gồm kịch bản, mạch truyện, bài báo, tác phẩm hư cấu của người hâm mộ, nhân vật, bản vẽ, thông tin, đề xuất, ý tưởng hoặc khái niệm (“ Bài gửi không được yêu cầu ”). Chính sách của GalaPhim là xóa bất kỳ bài gửi nào như vậy mà không cần đọc nó. Do đó, bất kỳ điểm tương đồng nào giữa Nội dung không được yêu cầu và bất kỳ yếu tố nào trong bất kỳ tác phẩm sáng tạo nào của GalaPhim, bao gồm phim, sê-ri, câu chuyện, tiêu đề hoặc khái niệm, sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi, nhận xét và đề xuất để cải tiến Dịch vụ GalaPhim (“ Phản hồi ”). Bạn có thể gửi Phản hồi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ[email protected](dòng tiêu đề: “Phản hồi”). Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trả đầy đủ, miễn phí bản quyền, cấp phép lại và có thể chuyển nhượng theo bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên trên và theo cách khác khai thác Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào.

8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM

CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA GalaPhim ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TẮC” VÀ “HIỆN CÓ”. GalaPhim KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC KHUYẾN KHÍCH BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LIÊN TỤC TÍNH CÓ SN CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG GalaPhim . ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, GalaPhim TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐẢM BẢO HIỆN NAY CHO MỘT KHÓA HỌC THỰC HIỆN HOẶC KHÓA HỌC KINH DOANH. KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH THỂ LOẠI CỦA SỰ BẮT ĐẦU, GalaPhim KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA GalaPhim SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA GalaPhim SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, VÌ DỊCH VỤ GalaPhim NỘI DUNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ TRÊN SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC, QUA HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ GalaPhim HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA) SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KỊP THỜI HOẶC ĐẦY ĐỦ. ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, GalaPhim SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT DỮ LIỆU, THIỆT HẠI TÀI SẢN, THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC CHẾT) DO VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA GalaPhim, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CHỨC NĂNG KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ GalaPhim , NỘI DUNG, THAM DỰ TẠI MỘT SỰ KIỆN GalaPhim, BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÁCH KHÁC CÓ TRONG KẾT NỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG GalaPhim, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG, BẤT CỨ QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NỘI DUNG DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CHUYỂN TRÊN, QUA HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ GalaPhim HOẶC KẾT CẤU CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG GalaPhim NÀO, TRỰC TUYẾN HOẶC NGOẠI TUYẾN. VIỆC BẠN SỬ DỤNG BÀI ĐĂNG, QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA, DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VÀ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ DO BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG GalaPhim CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CHUYỂN HOẶC NHẬN ĐƯỢC KHI KẾT NỐI ĐÓ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC BẢO MẬT VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC CÁC BÊN KHÔNG HỢP PHÁP QUAN TÂM. BẠN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, ĐỐI VỚI TOÀN BỘ CHI PHÍ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HOẶC SỬA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC TÀI SẢN HOẶC PHỤC HỒI HOẶC XÂY DỰNG DỮ LIỆU BỊ MẤT CẦN THIẾT DO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ GalaPhim CỦA BẠN.

9. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

Chúng tôi tôn trọng luật bản quyền và mong muốn người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt trong những trường hợp thích hợp những người đăng ký hoặc chủ tài khoản đã bị xét xử là những người vi phạm nhiều lần trên Dịch vụ GalaPhim. Chúng tôi chấp nhận các thông báo thích hợp về các vi phạm bản quyền đã khiếu nại tuân theo tiểu mục thích hợp của 17 USC § 512 liên quan đến các công cụ định vị tài liệu hoặc thông tin trên Dịch vụ GalaPhim của chúng tôi.

10. THỎA THUẬN SẮP XẾP VÀ CHỜ ĐỢI HÀNH ĐỘNG LỚP

(1) GalaPhim, bao gồm các Đối tác, đại lý, nhân viên, những người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ, và bạn đồng ý rằng mọi Tranh chấp (như được định nghĩa ở đây) giữa bạn và GalaPhim, liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ của bạn với GalaPhim, sẽ được giải quyết trong một quy trình phân xử ràng buộc, bí mật, cá nhân và công bằng, và không phải tại tòa án. Mỗi bạn và GalaPhim đồng ý từ bỏ quyền khởi kiện ra tòa . Các điều khoản của Phần 10 này được gọi trong Điều khoản Sử dụng này là “ Thỏa thuận Trọng tài ”.

(2) Thuật ngữ “ Tranh chấp”Là mang ý nghĩa rộng nhất có thể sẽ được thực thi và sẽ bao gồm bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu, tính toán, nguyên nhân hành động hoặc tranh cãi giữa bạn và GalaPhim, cho dù dựa trên hợp đồng, quy chế, quy định, pháp lệnh, tra tấn ( bao gồm, nhưng không giới hạn ở, gian lận, xuyên tạc, lừa đảo xúi giục, sơ suất hoặc bất kỳ hành vi cố ý nào khác), hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác. Thuật ngữ “Tranh chấp” cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa bạn và GalaPhim phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào do GalaPhim cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ GalaPhim (như được định nghĩa ở trên), Thỏa thuận Trọng tài này, bất kỳ khía cạnh nào khác của Điều khoản Sử dụng này (bao gồm khả năng áp dụng và sự tuân thủ luật hiện hành), bất kỳ tranh chấp thanh toán nào và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác mà chúng tôi nhận được từ đối phương. Các ngoại lệ duy nhất đối với Thỏa thuận Trọng tài này là (i) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim giữ quyền khởi kiện ra tòa án khiếu nại nhỏ và (ii) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim có thể kiện ra tòa chống lại người kia vi phạm hoặc lạm dụng khác quyền sở hữu trí tuệ. Các tranh chấp về việc liệu các ngoại lệ này có được áp dụng hay không sẽ được giải quyết bởi tòa án đã đưa ra hành động đó; tất cả các tranh chấp khác về khả năng trọng tài sẽ được giải quyết bởi trọng tài viên. Các ngoại lệ duy nhất đối với Thỏa thuận Trọng tài này là (i) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim giữ quyền khởi kiện ra tòa án khiếu nại nhỏ và (ii) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim có thể kiện ra tòa chống lại người kia vi phạm hoặc lạm dụng khác quyền sở hữu trí tuệ. Các tranh chấp về việc liệu các ngoại lệ này có được áp dụng hay không sẽ được giải quyết bởi tòa án đã đưa ra hành động đó; tất cả các tranh chấp khác về khả năng trọng tài sẽ được giải quyết bởi trọng tài viên. Các ngoại lệ duy nhất đối với Thỏa thuận Trọng tài này là (i) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim giữ quyền khởi kiện ra tòa án khiếu nại nhỏ và (ii) mỗi người trong số các bạn và GalaPhim có thể kiện ra tòa chống lại người kia vi phạm hoặc lạm dụng khác quyền sở hữu trí tuệ. Các tranh chấp về việc liệu các ngoại lệ này có được áp dụng hay không sẽ được giải quyết bởi tòa án đã đưa ra hành động đó; tất cả các tranh chấp khác về khả năng trọng tài sẽ được giải quyết bởi trọng tài viên.

11. CHẤM DỨT.

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ GalaPhim của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn. Không giới hạn việc từ bỏ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo cho bạn, chấm dứt hoặc hạn chế Tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ GalaPhim, bao gồm Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nếu GalaPhim xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào, thực hiện các hành vi không phù hợp khác, đặt gánh nặng quá mức lên mạng hoặc máy chủ của chúng tôi hoặc vì bất kỳ lý do kinh doanh nào khác hoặc không vì lý do gì. Chúng tôi có thể sử dụng thêm công nghệ để hạn chế các hoạt động, chẳng hạn như số lượng cuộc gọi đến máy chủ GalaPhim đang được thực hiện và bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn này và không thực hiện bất kỳ bước nào để lách, tránh hoặc bỏ qua chúng.

12. THÔNG TIN CHUNG

Kiểm soát xuất khẩu . Phần mềm và việc truyền dữ liệu kỹ thuật hiện hành, nếu có, liên quan đến Dịch vụ GalaPhim phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến phần mềm và việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

Lựa chọn Luật và Diễn đàn.

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật của Bang Delaware, bất kể xung đột với các quy định pháp luật của nó.

Ngoại trừ các Tranh chấp được giải quyết thông qua quy trình trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài nêu trên, bạn và GalaPhim đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án đặt tại Delaware để giải quyết mọi Tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận hoặc Dịch vụ của GalaPhim. Ở ĐÂY BẠN BIẾT, TỰ NGUYỆN VÀ SỢ SỨ CHỜ BẤT KỲ QUYỀN NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI THỬ VIỆC TRONG THỜI GIAN ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, KHIẾU NẠI NÀO, KHIẾU NẠI, HOẶC BẤT CỨ THỨ BA), KHIẾU NẠI CỦA BÊN HOẶC KẾT NỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN CÓ THỂ PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC DỊCH VỤ GalaPhim HOẶC NỘI DUNG PHẢI ĐƯỢC THAM GIA TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG. SAU GIAI ĐOẠN ĐÓ, NGUYÊN NHÂN ĐÓ CỦA HÀNH ĐỘNG SẼ BỊ RÚT RA VĨNH VIỄN.

Chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản Sử dụng này, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GalaPhim. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản Sử dụng này, mà không có sự đồng ý đó, sẽ vô hiệu. GalaPhim có thể tự do chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này mà không bị hạn chế. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản Sử dụng này sẽ ràng buộc và có hiệu lực với lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép

Thông báo. Mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác do GalaPhim cung cấp theo Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả những thông báo liên quan đến sửa đổi Điều khoản Sử dụng này, sẽ được gửi: (i) qua email; hoặc (ii) bằng cách đăng lên Dịch vụ. Đối với các thông báo được thực hiện bằng e-mail, ngày nhận sẽ được coi là ngày mà thông báo đó được truyền đi.

Liên hệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email [email protected]