dang ky 188bet Phiên Ngoại Lão Cửu Môn Phiên Ngoại Lão Cửu Môn

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn

Nhị Nguyệt Khai Hoa (2016)

Nội dung phim

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn - Nhị Nguyệt Khai Hoa - 2016

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn - Nhị Nguyệt Khai Hoa 2016 Phiên Ngoại Lão Cửu Môn - Nhị Nguyệt Khai Hoa: Đây là phần ngoại truyện nói về Nhị Nguyệt Hồng và những người bạn. Phần này là câu chuyện được Nam Phái Tam Thúc kể lại những việc đã xảy ra với Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng...